Skip to content
 

Bảng Hướng dẫn Sắp xếp Nhà cửa của AARP

Các danh sách kiểm tra và mẫu này – có tất cả tám danh sách và mẫu – có thể được sử dụng để làm cho ngôi nhà trở nên 'HomeFit' hơn

Những nội dung bổ sung sau đây cho Hướng dẫn HomeFit của AARP có thể được tải xuống, chia sẻ và in – toàn bộ hoặc riêng lẻ – khi cần:

AARP Home Fit Vietnamese Worksheets

AARP Livable Communities

Nhấp vào hình ảnh để mở phiên bản lớn hơn của bộ sưu tập (được hiển thị). Truy cập các đường liên kết bên dưới để tải các bảng quý vị muốn.

If you are not able to see the PDF, please click here to open in a new tab.

    

Page published December 2020

Stay Informed — For Free! See Past Issues

The weekly, award-winning AARP Livable Communities e-Newsletter provides local leaders with information and inspiration for making their town, city or neighborhood more livable for older adults and people of all agesSubscribe today!

Truy cập
AARP.org/HomeFit

Our Free Publications!

See the complete list at AARP.org/LivableLibrary

Follow Us

Contact Us

 
  • Email AARP Livable Communities at Livable@AARP.org.

  • Ask about the AARP Livability Index by completing this online form.

  • AARP Members: For questions about your benefits, AARP The Magazine or the AARP Bulletin, visit the AARP Contact Us page or call 1-888-OUR-AARP (1-888-687-2277).