Skip to content

Các Tài Liệu Bằng Tiếng Việt Của AARP

AARP cung cấp cho quý vị các tin tức và  tài liệu về tài chính và y tế bằng tiếng Việt đáng tin cậy để giúp quý vị khoẻ mạnh, thông hiểu và sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai của quý vị và những người thân yêu của quý vị.

Bản dịch sang tiếng Việt được thực hiện với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ cho Quỹ Ứng phó Khẩn cấp của CDC Foundation.

Người nhà chăm sóc

Quản lý thuốc: Dùng thuốc chống đông máu

Quản lý thuốc: Sử dụng ống hít

Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Sử dụng oxy

Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Sử dụng máy xông khí dung

Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Xử lý sự cố truyền dịch tại nhà

Bảo hiểm sức khỏe cao niên